CAWater-Info / Afghanistan /

  Water resources of Afghanistan

По-русски

Adraskan | Arahandab | Balkh | Farah Rud | Ghazni | Harirud | Helmand | Kabul | Kawgan | Kokca | Konar | Kunduz | Khash | Khulm | Khuram | Laghman | Logar | Murghab | Musaqala | Salang | Sare Pul | Shirin Tagab
River basin maps
River, Station

Musaqala  

Musaqala (1952-1960)

Alingar  

 

Alishang  

 

Andarab  

 

Arghistan  

 

Bara  

 

Bartang  

 

Bashgal  

 

Dori  

 

Ghorband  

 

Gomal  

 

Kaj  

 

Khanabad  

 

Kushk  

 

Jikhai  

 

Pamir  

 

Pech  

 

Panj  

 

Panjshir  

 

Safid  

 

Surkhab  

 

Tarnak  

 

Wakhan  

 

Zambar  

 

Sources: